Witaj w gronie Nauczycieli Jutra!

Dokumentacja przebiegu nauczania w przedszkolach, szkołach i placówkach w roku szkolnym 2023/2024 (nowe przepisy)

Podczas szkolenia przedstawimy aktualne uregulowania prawne oraz przygotujemy do prowadzenia dokumentacji w roku szkolnym 2023/24! Trener prowadzący – Leszek Zaleśny – pokaże, jak zmieniła się dokumentacja przebiegu nauczania i jak ją zgodnie z przepisami wypełniać.

Koszt rocznego dostępu do kursu: 150.00 

Przepisy oświatowe – jedyna stała rzecz, to zmiana. A każda zmiana oznacza analizowanie przepisów od nowa. To zajmuje czas. Dodatkowo – samodzielna analiza przepisów obarczona jest ryzykiem popełnienia błędów, które w konsekwencji wymagają poprawek. Czyli poświęcenia kolejnego czasu. A gdyby tego uniknąć?

Aby oszczędzić czas na dokładną analizę przepisów najprościej jest skorzystać ze wsparcia eksperta. Osoby, która zna się doskonale na prawie oświatowym oraz potrafi je w jasny sposób przedstawić. Nasz ekspert – Leszek Zaleśny zaprasza na 2-godzinny webinar, po którym zmiany przepisów w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania będą jasne i czytelne. 

Podczas szkolenia Leszek Zaleśny pokaże szeroki zakres dokumentacji (dzienniki zajęć w wersji papierowej i elektronicznej, arkusze ocen, księgi w wersji papierowej i elektronicznej, indeksy dla słuchaczy, indywidualne teczki dla: dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka oraz inna dokumentacja – między innymi protokoły egzaminów semestralnych słuchaczy i uchwały rady pedagogicznej), a więc uzyskasz praktyczną wiedzę jak wypełniać każdy dokument przebiegu nauczania. 

Organizacja szkolenia:

 • Przepisy dotyczące dokumentacji przebiegu nauczania
 • Odpowiedzialność dyrektora za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
 • Różnorodność dokumentacji przebiegu nauczania i zmiany w dokumentacji – nowe możliwości w prowadzeniu dokumentacji:
 1. dzienniki zajęć w wersji papierowej i elektronicznej; dzienniki zajęć; przedszkola, zajęć w świetlicy, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć z wychowankami, dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzienniki indywidualnych zajęć, dzienniki zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego lub innego specjalisty, dzienniki zajęć (stałych, okresowych lub okazjonalnych) w placówce wychowania pozaszkolnego, dzienniki innych zajęć,
 2. arkusze ocen ucznia, słuchacza, księgi arkuszy ocen,
 3. księgi w wersji papierowej i elektronicznej; ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, księgi uczniów, słuchaczy, wychowanków,
 4. indeksy dla słuchaczy,
 5. indywidualne teczki dla: dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka,
 6. inna dokumentacja – protokoły egzaminów semestralnych słuchaczy, uchwały rady pedagogicznej, rozstrzygnięcia o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów, zezwolenia dyrektora przedszkola lub szkoły, zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia albo słuchacza.
 • Odtworzenie zniszczonej dokumentacji
 • Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
 • Archiwizowanie dokumentacji przebiegu nauczania

Z Progresferą otrzymujesz materiały w PDF

W każdym z naszych kursów zamieszczamy materiały przygotowane przez osobę prowadzącą szkolenie. W kursie “Dokumentacja przebiegu nauczania w przedszkolach, szkołach i placówkach w roku szkolnym 2023/2024 (nowe przepisy)”  pobierzesz:

Na obrazku obok możesz zobaczyć dokładną listę materiałów zamieszczonych w kursie:

TRENER Leszek Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Autor lub współautor ponad 30 pozycji książkowych i szeregu artykułów poświęconych zmianom w prawie oświatowym, autor wielu porad (aktualnie opublikowanych ponad 900) dla Portalu Oświatowego. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i wicedyrektor placówki doskonalenia nauczycieli.

Spodobają Ci się także inne Szkolenia Kursy Webinary z zakresu prawa oświatowego: